Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

МЕН КЕМЕ

М ен кем е , келч ү ү ж ер г е эр т е ж е т кен,
Кебелбе й эк и ж а гым кычыр эт кен,
Көз жеткис бул деңиздин аркы учуна,
Жыңайла к ж аш тыгымды т аш т ап ке т кем.
Мен бир куш, уч ар же р г е уч уп же т ке н,
Же м алг ан жалам а зоо жайд а к бе т т е н,
Кайд адыр бийи к тоолор ар а сына ,
Т а арынч ак ж аш тыгымды т аш т ап ке т кем.
Ал ке здин алтындыгын эс име албай,
Жашт ы кт ын ар жа г ынд а жашт ы к бард ай,
Ыйлатып уруп-сабап ке т е бер г ем ,
Бир өппөй , маңд айын ан бир сыла бай.
Кар т айып а зайт у уг а к е зе к ке ле т ,
Бир ж үр гөн ж а кшы к ү ндө ж а кшы эл эле к.
Бирок д а , ошол тоолор ар а сынд а ,
Жаш тыгым ойноп-күлүп жүрө берет.
17/X 1948
Чолпон-Ата


Кыргыз