Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бостон уруусу

Бостон   уруусу  байыркы  кыргыздын  бир  бөлүгү. Оболку  дыйкандар. «Си-Юй-ту-Чжи»  боюнча  1759-ж. Кытай  генералы Бостон  уруусу  1300  түтүндөн  турган  деген.  1879-ж. И.Миняев Бостон  уруусун  ичкиликтерге  киргизген  («Сведения  о  странах  по  верховьям  Аму Дарьи». СПб.,  1879.  стр.  200).  1885-ж.  капитан  Андреев  Бостум  болуштугунун  старчыны  Ташыбек  экенин  өзүнүн «Орто жүздүн  баяны» деген  эмгегинде жазган.  18-19-кк. бостондор ичкиликтерге жетекчилик  ролду  ойногон.  1900-ж. жазган Ситняковскийдин макаласында ичкиликтердин  уруулук таблицасында бостондордун  аты жок. Кыска мөөнөттө майда  топторго бөлүнүп, бытырап  коўшу  урууларга  кошулуп,  сиўип кетишкенби?  1926-27-жж. А.Сыдыков боюнча Ош  округунун Жоо-Кесек  –  Бостон болушунда, Куршаб болушунда  турушкан  (292-б.). Бостондор жөнүндө Я.Винников  алгач  толук маалымат берген. Бостон  уруктары: Бозалабостон, Кара  өрүс,  Тескей, Батмунке, Токо, Сазан,  Думар,  Телмин, Чаманай, Мардай,  Баймат,  Гядык, Балчы,  Каржады, Жиндөө, Сарымбек ж.б.


Кыргыз