Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Иш кагаздар. Терминдердин кыргызча-орусча сөздүгү

А
Алуучу – адресат
Айланма кат – циркулярное письмо
Айлык акы – заработная плата
Аймак, чөлкөм – регион, зона
Айып – штраф
Акчалай жардам – денежное пособие
Акчалай сыйлык – денежное вознаграждение
Алкыш – благодарность
Алып таштоо, чыгаруу – изьятие
Алыш-бериш эсеп – расчетный счет
Аманат китепчеси – сберкнижка
Аралык – интервал
Артыкчылык, молчулук – избыток
Архив – архив
Архивдик маалымкат – справка архивная
Арыз – заявление
Атаандаштык – конкуренция
Аткаруу – исполнение
Аткаруу барагы – исполнительный лист
Аткаруучу – исполнитель
Аты-жөнү – фамилия, имя, отчество
Б
Бланк – бланк
Баалуу кагаздар – ценные бумаги
Баалуу кагаздардын эмиссиясы – эмиссия ценных бумаг
Баалык – ценник
Бажы – таможня
Бажы алымы – таможенная пошлина
Байланыш – коммуникация, связь
Бап – глава
Баскыч – инстанция
Басылма, басып чыгаруу – издание
Башкаруу – управление— 166 —  — 167 —
Ижара келишими – договор аренды
Индекс – индекс
Инфраструктура – инфраструктура
Иш кагаз, документ – документ
Иш кагаздар материалынын курамы – состав документальных
материалов
Иш кагаздарын бурмалоо – фальсификация документов
Иш кагаздарын айландыруу – документооборот
Иш кагаздарын каттоо – регистрация документов
Иш кагаздарынын категориясы – категория документов
Иш кагаздарынын түп нускасы – подлинник документов
Иш кагаздын аталышы – заголовок документа
Иш кагазынын аты – название документа
Ишсапар – командировка
Ишсапар  күбөлүгү –  командировочное удостоверение
Ишендирүү, ынандыруу колу – заверительная подпись
Ишеним берүүчү – доверитель
Ишенимкат – доверенность
Ишенич кат – письмо доверительное
Ишенич милдеттенмеси – доверительная обязанность
Ишкер адам – деловой человек
Ишмердик – деятельность
Иштеп чыгуу – разработка
К
Кабыл алуу жана өткөрүү актысы – акт приема и передачи
Кабарлоо -  уведомление
Кабыл алуучу күн – приемный день
Калемакы – гонорар
Калктуу конуш -  населенный пункт
Камсыздандыруу –  страхование
Каржы, финансы  – финансы
Кат жазышуу – переписка
Каттоо – прописка
Каттоо – регистрация
Каттоо журналы – журнал регистрационный
Каттоо индекси – регистрационный индекс
Каттоо карточкасы – регистрационная карточка
Доогер, доочу – истец
Доо эскирүү – исковая давность
Долбоор – проект
Дүмүрчөк – квитанция
Ж
Жабык добуш берүү – голосование закрытое
Жаза – взыскание
Жазык-процесс  кодекси –  уголовно-процессуальный  кодекс
Жалган иш кагазы – ложный документ
Жамаат – коллектив
Жаран, атуул – гражданин
Жарандык – гражданство
Жарлык – указ
Жарнама – реклама
Жеке башкаруу – единоначалие
Жеке жана юридикалык жак – физические и юридические лица
Жекече даттануу – частная жалоба
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – местное самоуправление
Жетекчилик – руководство
Жеткиликтүү – допустимый
Жеткирип берүү келишими – договор поставки
Жиберүүчү – адресант
Жобо – положение
Жогорку орган – вышестоящий орган
Жолдомо – путевка
Жолдомо кат – направление
Жооп кат – письмо-ответ
Жөнөкөй ишенимкат – доверенность простая
Жөнөтүү номуру – исходящий номер
Жумуш күн – рабочий день
Жыйынтык – итог
Жыл, күн, ай – дата
Жылдык отчет – годовой отчет
И
Ижара, аренда – аренда
ИМБТ (иш кагазын жүргүзүүнүн мамлекеттик бирдиктүү тутуму)
–  ЕГСД (единая государственная система делопроизводства)
Кызмат убактысы – время служебное
Кызматтык мүнөздөмө – характеристика служебная
Кыянаттык –  злоупотребление
М
Маалымат бюросу – справочное бюро
Маалымат, кабар – информация
Маалымат кат – информационное письмо
Маалымдама – справочник
Маалымдарек – реквизит
Макала – статья
Мактоо грамотасы – грамота похвальная
Макулдук белги, чечим – резолюция
Маселе – вопрос
Материалдык баалуулук – материальные ценности
Материалдык жоопкерчилик келишими – договор материальной
ответственности
Менчик инвестициялар – частные инвестиции
Министрлик – министерство
Мөөр – печать
Мүлк – имущество
Мүлк каттоо – инвентаризация
Мүлктү каттоо китеби – инвентаризационная книга
Мүнөздөмө – характеристика
Мүнөздөмө-жолдомо –  характеристика-рекомендация
Мүчөлүк акы – взнос
Мыйзам – закон
Мыйзам жол берген, ачык – легитимный
Мыйзамдуу акт – подзаконный акт
Н
Накта пайда – чистая прибыль
Наам – звание
Нотариалдык ишеним кат – доверенность  нотариальная
Нускоочу –  инструктор
Нускама – инструкция
Нуска –  экземпляр
Каттоо штампы – регистрационный штамп
Каттоо, тизме – опись
Катчы – секретарь
Кезмет – дежурный
Келишим – договор
Келишим кат – договорное письмо
Кем чыгуу – недостача
Кеңсе – канцелярия
Кеңсе башчысы – начальник канцелярии
Кепил – гарант
Кепилденген келишим – гарантийный договор
Киреше – доход
Кириш иш кагазы – входящий документ
Кириш журналы – журнал входящий
Кириш кагаздар – бумага входящая
Кириш номур – входящий номер
Кол белги – виза
Кол – подпись
Колду жасалма коюу – подделка подписей
Колунун үлгүсү – образец подписи
Коомдук  керектөө – общественное  потребление
Которуу – перевод
Коштомо кагаз –накладная
Кошумча өргүү – дополнительный отпуск
Көзөмөл баракча – контрольный лист
Көктөм –  дело
Көрсөтмө – указание
Көтөрмө келишим – подрядный договор
Көчүрмө – выписка
Күбөлөндүрүү мөөнөтү – срок  свидетельствования
Күбөлүк –  свидетельство,  удостоверение
Кулактандыруу – обьявление
Күн тартиби – повестка
Күрөө – залог
Кыдырма барак – обходной лист
Кызмат – должность
Кызмат  каттары – служебные письма
Кызмат адамы – должностное лицо
Статистикалык отчет – статистический отчет
Стенографиялык отчет – стенографический отчет
Сунуш – предложение
Сунуш-талап – наказ
Сурам – запрос
Суроо кат – письмо-запрос
Суроо-талап жана сунуш – спрос и предложение
Сыноо – испытание
Т
Талап кылуу – требование
Таңсык – дефицит
Тастык кат – письмо-подтверждение
Текст – текст
Тескөөчү – инспектор
Тизме – перечень
Тизме – реестр, список
Тилкат – расписка
Тил табышуу – консенсус
Типтүү иш кагазы – типовой  документ
Тиркеме кат – письмо-приложение
Титулдук барак – титульный лист
Токтом – постановление
Токтом долбоору – проект постановления
Топ, тайпа – группа
Топтук арыз – групповое заявление
Төшбелги – значок
Түзөтүү абагы, түрмөсү – исправительная колония
Түзөтүү, оңдоо – корректировка
Түзүлүш, түзүм – структура
Түп нуска – оригинал
Түп нуска иш кагазы – документ подлинный
Түп нусканын  көчүрмөсү – дубликат
Турак  жай маселеси – вопрос жилищный
Туура, ырас – верно
Түшүнүк кат – обьяснительная записка
Тыюу салуу – воспрещение
Тыянак  – заключение
О
Он күндүк – декада
Орундуу сунуш – дельное предложение
Орунбасар – заместитель
Оңдоо – исправление
Ө
Өздүк барак – личный листок
Өздүк иш – личное дело
Өздүк иш кагазы – документ личный
Өздүк ишенимкат – личная доверенность
Өздүк карточка – личная карточка
Өздүк курам боюнча буйрук – приказ по личному составу
Өлчөө – измерение
Өмүрбаян – биография, автобиография
Өндүрүштүк мүнөздөмө – характеристика производственная
Өргүү – отпуск
Өткөрмө – пропуск
Өтүнүч арызы – заявление-просьба
Өтүнүчкат – ходатайство
П
Пайыз – процент
Пикир – отзыв
Почта белгиси – знак почтовый
Протоколдон көчүрмө – выписка из протокола
Протокол – протокол
Р
Расмий ишенимкат – доверенность официальная
С
Сапат белги – знак качества
Салттуу – традиционный
Салык – налог
Сатып алуу-сатуу келишими – договор купли-продажи
Саякат – экскурсия
Сот ишин жүргүзүү – судопроизводство
Сөгүш – выговор
Эмгек китепче – трудовая книжка
Эмгек китепчеден көчүрмө – выписка из трудовой книжки
Эмгек өргүүсү – трудовой отпуск
Эн тамга, эн белги – эмблема
Эсеп-кысап арызы – счет заявление
Эсеп маалымат – сводка
Эсеп-кысап, алыш-бериш – расчет
Эсептен чыгаруу – вычет, списание
Эскертүү – замечание
Эскертүү кат – письмо-напоминание
Эстеткич – памятка
Ю
Юридикалык кеңеш – юридическая консультация
Юридикалык жак (тарап) – юридическое лицо


Кыргыз