Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бакен Кыдыкеева – улуу актриса

Бакен Кыдыкеева – азыркы кыргыз эли үчүн бул ысым жаңы улуттук маданияттын символу десем аша чаппас элем. Кыргыз элинин байыркы замандарынан бери картайбай келе жаткан рухий салттарынын өрнөгүндө тарбия алган, дээрин секелек кыз кезинен эле манасчылар, төкмөлөр, куу дулдар сыяктуу эл ичинен өнөрпоздордун тандайларынан чаң чыккан улуттук улуу таланттардын кереметтүү искус ствосу ээлеген, табиятынан оюнга ынак 

Бакен Кыдыкева

Бакен Кыдыкева

Бакен Кыдыкеева он төрт жашынан тартып театр өнөрүнө аралашып, кийин жалпы улуттук масштабдагы улуу актрисага айланды. Мындай дөөлөткө  жалпы улуттук масштабдагы улуу инсандын кадырбаркына ээ болгон өнөр ээлери кыргыз элинде өтө сейрек. Ошол сейрек инсандардын бири Бакен Кыдыкеева.

Бакен Кыдыкееванын ушул өзгөчөлүгү  эпикалык ай көлдүгү, даанышмандыгы дароо баамга түшө турган касие ти. Улуу актрисанын европалык репертуардан тартып, орус драматургиясы, кыргыз пьесаларында жараткан ар кьш об раздарын бириктирип турган ички жалпьшык да, алардын рухий дүйнөлөрүнүн айкөлдүгү. Сабырдуулук  айкөлдүктүн башаты. Сабырдуулук  даанышмандыктын белгиси. Кыязы “Бакен, Бакен” атыгып, эл оозунан түшпөй, кыргыздардын жүрөгүнө өтө сүймөнчүлүктүү болгонунун эң башкы сыры да актрисанын ушул касиети. Дегинкиси, театр адистеринин, калемгерлердин мүнөз дөмөсү менен “эл кызы” атка көчкөн улуу актриса  кыргыз театры үчүн кайталангыс, уникалдуу көрүнүш. Бакен Кыдыкеева сахналык жашоосунда да, жеке турмушунда да бул ыйык сезимге аяр мамиле кьшган, алпештеп таза сактаган, ошого берилген, аны эч качан сатпаган адам. Тагдырдын кандай гана соккулары болбосун кабагымкашым дебестен, солк этпей көтөрө билген, эрки күчтүү аял заты.

Бакен Кыдыкееванын ысымы менен кыргыздын улуттук маданиятынын көптөгөн тарыхый башталыштары, окуяла ры тыгыз байланышып турат. Кыргыздын улуттук алгачкы толук метраждуу көркөм киносу да  Бакен Кыдыкеева менен  байланышкан. “Салтанат” чыны менен эле “кыргыз кереме ти” деп аталган улуттук кинонун чыныгы салтанаты болуп калды. Улуттук көркөм маданияттын символуна айланды. “Төкөлдөштүн төрт кызы” деп атагы кеткен Сабира Күмү шалиева, Сайра Кийизбаева, Даркүл Күйүкова эжелеринин эң кенжеси, тирүү легендага айланганы Бакен Кыдыкеева болуп эсептелет.

Бакен Кыдыкеева

Бакен Кыдыкеева

Ушул кезге чейин Бакен Кыдыкеева жөнүндө жазылган эки китеп Бакен Кыдыкееванын таланты, анын кыргыз те атры менен киносунда ээлеген орду, 20кьшымдагы улуттук көркөм маданияттагы баасы жөнүндө улам жаңы көз караш жаралып турарында эч кандай шек жок. Бакен Кыдыкеева жараткан образдар кылымдарга чейин ташка тамга баскандай болуп сакталып турат. Кыскасы, Бакен Кыдыкееванын таланты улуттук тарыхта өз баасын алды.


Кыргыз