Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Журтту тазалап кетүү

Журтту тазалап кетүү.

«Санааны көпкө саласың,
Сары журт болгон конуштай». (Мидин) ~
Кыргыздар көчмөндүү калк. Конуштан конуш которуп, боз үйлөрүн тигип, желелерин байлап, короо-короо кой-эчкилерин, козу-улакта-рын айдап, уйларын кермелеп, төөлөрүтизделип, ыңкып жатышка-ны. Журт эскирээри менен кечүп-конуулары болгону. Кечкен журтту тазалап, акыр-чикирлерин кеемп кетүүлерү аркылуу зайыптардын кандайлыгы билингени. Жыл сайын ал журтка келип конгондо ошол жай кайра жаңыланып керүнгон.


Кыргыз