Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Таарынчак

Таарынчак.

Бул айрым адамдардын жекече мүнөзү.
Биринчиден, жакынына кыйбасадамдарына, «таарынычты туят, билет» дегендерге таарынуулар болот.
Экинчиден, заманага, ез тагдырына таарынуулар бар. «Зарлан-тып мени койдурган, заманама таарынам» (Токтогул).
Үчүнчүдөн, атактуулар, чыгаандар чындыкучурунда бааланбай калуулар, башкалар ашыра баалангандыгы үчүн өзү жашаган коом-го, доорго, улуктарга таарынуулар болуп келген, боло берет. Мында бирөөлөрдү баса, бирөөлердү аса кароолордун кесепетинен ушун-дай абалга тушугат.
Төртүнчүдөн, тим элё обу жок, болбос жерден жукалык кылып таарына берүүлөр бар.
Түшүнөн чочуу. Адатта, түшү жакшынын иши жакшы дейбиз. Түш көрүүбүз, аны жоруубуз, түшүнө ишенүүбүз еңцүү көрүнүштөр -жеринен жөрөлгөлүү. Айрымдар түшүн кадимкидей кармайт. Аны белги катары сезет. Жекече ишенимден улам коргоп, түшүнө сүйүнөт же күйүнөт. Мында етме мааниде алганда өзүнүн жүрүш-турушунан пайда болгон терс керүнүштү түшүнен чочууга жоруй коюшат.


Кыргыз