Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«МАНАС» ЭПОСУНАН Жакыптын арманы

Турганы Алтай жер болуп,
Тутушканы бул жерде
Мунжу, калмак эл болуп,
Өсөр күнү жок болуп,
Өлөр күнүн ойлонуп,
Арман кылат ошондо
Абакең Жакып толгонуп:
«Бербесе теңир, чарам жок,
Беш түлүктөн1 мал жыйдым»,
Беш чака булча2 арам жок.
Жабдык салып ат минип,
Жака салып тон кийип,
Жанымда болгон карам жок.
Тутунарга туяк жок,
Тууганынан айрылган
Журтта мендей чунак жок.
Карманарга туяк жок,
Канатынан айрылган
Калкта мендей чунак жок.
Ажал акын, чара жок,
Аман жүрөр санаа жок,
Акыретке бет алсам,
Атакелеп артымдан,
Наалып калаар бала жок.
Күрөөкө соот3 дат болду,
Кермеде толгон ат болду.
Кей күлүктү көргөндө,
Күлүктөй Жакып жат болду!
Белге таңар бүлө жок,
Боздосок күчөп дартыбыз,
Санаа менен саргайып,
Зарланган экен калкыбыз.
Кара жаак айбалта4
Муну кайкалатпай ким аштайт?
Камоодо жүргөн калың журт,
Муну капа кылбай ким баштайт?»


Кыргыз