Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Балдардын окуу куралдарына мамилеси

Мында китеп баштыкка, ар бир сабакка таандык окуу китепте-ри, дептерлери, күндөлүк, көрсөтмө куралдары, калеми, каранда-шы, өчүргүчү, сызгычы өндүүлөрдү асыроолору кирет. Окуучу ошол класска таандык окуу куралдары менен толук камсыз болуусу за­рыл. Биреөлөргө эч кандай кез артпайт.

Экинчиден, окуу куралдарын таза тутуулары, айрыбоолору, бир-демкелерди жазбоолору, жаңыдай болушу шарт.

Үчүнчүдөн, китеп, дептерлерин тыштап туруулары керек. Аны улам жаңыртып, ошол окуу куралдарды кийинки окуучуларга калты-рууга далалаттануулары жөндүү.

Төртүнчүдөн, бөбөктөрүнө карматпоо же наристелерди ошол аркылуу сооротпоо, чаң жугузбоо, жерге койбоо, ж.б. этиеттик са-паттарды мугалим ар дайым көзөмелгө алат.


Кыргыз