Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Атасы бөлөк, аттан түш»

«Атасы бөлөк, аттан түш» – бул кыргызда туугандык жайына бөтөнчө көңүл бөлүнүүчүлүк. Бир туугандар, ага-ининин балда­ры, чоң аталары бир туугандар, бабалары, бубалары бирлер, ан­дан ары ата санжырасын сүрүүлөр бар. Жети атадан беркилерде илик алуулар болот. Мындан сырткары улуу-кичүү аялдан, токол-дон, жеңе зайыптан, келин зайыптан дечүлөр жолугат. Т.а. бир ата-энеден төрөлүүчүлөр бөлөктөрү атасы бирлер, энеси белектер,
энеси бир, атасы башкалары -дешет да, ич ара, албетте, жикте-лет. «Токолдон», «байбичеден», «уялаштан», «атасы бир» сыяк-туу кептер жеринен айтылышы. Ошондо каны бир, тукуму бир бо­юнча атанын атын абалы чакыруусу. Бул – тукумкуучулук, башка-ларга ар-намыстуулукта туруучулук, союл көтөрүүчүлүк, айбат кылуучулук. Башкаларга бел алдырбоолук, атанын наркын бийик тутуучулук. Мына ушундай жагдайлар аркылуу укум-тукум Кыр­гыз Атада көбөйүүүлүк.


Кыргыз