Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ар намыстын бийиктиги

Ар намыстын бийиктиги. Ата салтында кыргыздардын таң-та-машасы жалпы элибизди кумардан чыгара ойноло турган. «Бал-бан күрөш», «эр эңиш» (эр оодарыш), «улак тартыш» (кок бөрү тар-тыш), «эр сайыш», «кыз куумай», «тыйын эңмей», «жорго сайды-рыш», «ат чабыш», «ордо атыш» кыскасы, көбүнчө ат үстүндөгү оюндар ойнолгондо ар-намысыбыз каныбызда дүрбөйт. Делебебиз-ди чыдамсыз козгойт. Отуруп тура калып же ат үстүндө теминип… Аттан ыргычудай абалга келип… Бул -элдик оюндардын күчү. Терт дубан элди караткан мындай тамашаларды өткөрүүдө көбүнчө бир-деме сайышып, ортодон мал, дүнүйө ж.б. чыгаруучу эмес. Өз эли-нин ар намысын алып бергени – ошол байге алганы. Андайда ез
эли-журту кандай сыйлап алат, ал өзүлөрүнүн эрки. Андайлар, ал­бетте, элдик адам катары камкордукка алынат, сый-урматка беленет.


Кыргыз