Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Аксакалдардын сөзүн кор кылуу

Аксакалдардын сөзүн кор кылуу. Бул – эр жигиттикте терс адат. Илгертеден эле келе жаткан нарк-назилди бузуусу, улуулар-дын айткандарына көңүл бөлбөөчүлүгү. Т.а. карыялардын кеп ка-дырына жете билбөөчүлүгү. Салтта, адамзаттан бери бир атанын, уруктун, айылдын сыйлоочу, сыймыктануучу адамы бар. Анын айт-кандары баарына эм. Ошондойлордун кеп-кеңешин барктабоочулук, кор кылуучулук. Өзүнүн кимдигин, табигый идирегин, ички мадани-ятын көрсөтүп коюучулук, ал карынын кадырын, назарын сындыру-учулук. Мындай сапатка азыркы ичкилик да кошул-ташыл болуучу-лук. «Карынын сөзүн капка сал» – деген элдик таалим-тарбияга моюн сунбоочулук.


Кыргыз