Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Азыркы кыргыз тили. Морфология. Баш сөз

Бул окуу куралы жогорку окуу жайларынын башталгыч билим берүү педагогикасы адистиги боюнча билим алып жаткан студенттерге арналат. Китепте азыркы кыргыз тилинин морфология бөлүмү боюнча илимий-теориялык материалдар тил илиминдеги болуп жаткан жаңылыктарды камтуу менен жана аталган адистик боюнча окуу программасын жетекчиликке алуу менен иштелип чыкты. «Азыркы кыргыз тили» предмети башталгыч класстардын мугалимдерин даярдоочу эң негизги предметтердин бири болуп саналат, ал эми аны окутуунун негизги максаты-эне тилинин теориясын терең үйрөтүү.

Бул окуу куралында кыргыз тилинин теориясын, анын ичинде морфология бөлүмүн талаптагыдай өздөштүрүүгө өбөлгө түзүүчү лекциянын тексттери, бөлүмдүн темаларына ылайык практикалык көндүмдөргө машыгуу үчүн көнүгүүлөр, суроо-тапшырмалар, студенттердин билимин текшерүүгө арналган тесттердин варианттары, текшерүү иштердин темалары берилди. Ошондой эле теориялык жактан алган билимдерин бышыктоо үчүн сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартиби жана үлгүлөрү, ар түрдүү дидактикалык материалдар сунушталды. Бул окуу китеби келечектеги башталгыч класстардын мугалимдерине эне тилинин теориялык материалдарын терең өздөштүрүп, аларды практикада колдонууда көмөкчү болот деген ойдобуз.