Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

МЕН КЫРГЫЗДЫН АКЫНЫ

Ким бер се д а ж а кшы бер г ен ба ктымды,
Ким койсо д а ж ама н койгон а тымды,
Уш а кчыд ан: не кыла м д еп сур а сам,
- Беш тыйынг а ма г а са т д ейт д аң кыңды!
Са т ам !
Алсын!
Кайдан билсин баркымы?
Чайг а салып ж ут ар ке зд е :
Заар тилин куйкалачуу
М ен кыр гыздын а кыны!
Карлуу күнү берсе керек бактымды,
А яз к үн ү кой со кер е к а тымды.
Ичи ар амд ан: не кыл ам д еп сур а сам,
Бир тыйынг а ма г а са т д ейт д аң кыңды!
Са т ам !
Алсын!
Кайдан билсин бар кымы?
Кант ка салып жут ар к е зд е :
Кара көңлүн куйкалачуу,
М ен кыр гыздын а кыны!
Т аш идиш ке ку йса кер е к ба кт ымды ,
Т а т ты идиш ке куй са к ер е к а тымды,
Кароолч уд ан: не кыл ам д е п сур а сам ,
Б алам алсын, бе кер б ер д ейт д аң кыңды.
Бер ем ,
Алсын!
Са т пайм , кадыр-баркымды,
Уйчу, койчу,
Кетменчинин
М енмин кымба т а кыны.
15/Х 1948
Чолпон-Ата


Кыргыз