Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

ЭР САЙЫШ

ЭР САЙЫШ

Ырчынын үнү басылар замат эки баатырды тең эки-ден киши так ортого коштоп барып кайра тартышты. Экөө качырышып калышты. Алгачкы жолу сайыша ал-бай кайчы өтүп кетишти. Андан кийин төрт жолу бетте-шет, бакан менен таамай-таамай койгулашты. Зооттун сыртындагы кементайлар утур жырыла берип тамтыгы калбады. Бешинчи беттешкенде Аксакалдын ниети бу-зулуп, Берикбайды бетке сайды. Баатырынын бети ка-наганын көргөн соң Асылбай сайышты токтотуп, Акса-калды сөгүп-сөгүп алып, кайра коё берди. Ачуусуна муу-нуп араң эле чыдап турган Берикбай алтынчы жолу Ак-сакалды ыргыта сайып кетти. Байгесине тогуз ат тийди. Бирөөнү үйрөткөн найзакерлерге беришип, Элеман экөө айлына сегиз жылкылуу болуп келишти. Ошондон тар-тып кырк беш жашына чейин сайышка түшүп, Сарыбай, Асылбай, Зоодонбек, Байказы төртөөнө нечен курдай намыс алып берди. Мал курап, Элемандын башын ма-лайлыктан азат кылды. Кээде жылкы тийип, кызыл ку-лак көпөстөрдү тоноп алып да жүрдү. Анысын Элеман жактырган жок. Элүү сегизге толгон курагында «Чалды-бардын» башындагы «Кызыл Сууда» Эшкожо уулу Ку-раманын ашы болду. Ошондо казак баатырды таамай сай-ды. Ал адегенде аттын соорусуна көчүгү менен бир ти-йип, анан жерге кулады. Карыганда намыс алып берди. Бир да атын албагыла. Өзү оокат кылсын — деди Байка-зы жигиттерине.

Эсенбек МЕДЕРБЕКОВ, «Теңата» романынан


Кыргыз


Метки: